គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែល

បានទទួលសិទ្ធ អាជ្ញា ប័ណ្ណ ស្របច្បាប់លេខ ម.ហ-៥៨ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ សេវាកម្ម

ឥណទានជូនអតិថិជន និងដើម្បី ចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខមាលភាពសង្គម នៅកម្ពុជាផងដែរ។


  

ផលិតផលសេវាកម្ម


ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន

ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ធ្វើការចែកអំណោយមនុស្សធម៌ដំណាក់កាលទី ៣
ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ធ្វើការចែកអំណោយមនុស្សធម៌ដំណាក់កាលទី ៣
.....អានបន្ដ

ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ចែកអំណោយមនុស្សធម៌ជាលើកទី២
ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ចែកអំណោយមនុស្សធម៌ជាលើកទី២
.....អានបន្ដ

ពិធីចែកអំណោយមនុស្សធម្មនៅឃុំ គោខ្ចក ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង
ពិធីចែកអំណោយមនុស្សធម្មនៅឃុំ គោខ្ចក ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង
.....អានបន្ដ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី រៀបចំពីធីសម្ពោធ ២សាខាបន្ថែមទៀត
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី រៀបចំពីធីសម្ពោធ ២សាខាបន្ថែមទៀត
.....អានបន្ដ

លោក ហ៊ន់ សុរចនា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
លោក ហ៊ន់ សុរចនា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ទទួលបាន...
.....អានបន្ដ

.....អានបន្ដព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត