ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ល.រ តួនាទី ចំនួន ទីតាំង ផុតកំណត់
០១ អ្នកប្រឹក្សាអតិថិជន
Client Consultant
៥១ ភ្នំពេញ សាខាខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្ដសៀមរាប និង ខេត្តព្រះសីហនុ មិនមានកាលកំណត់
០២ អ្នកប្រឹក្សាអតិថិជនហាត់ការ
Client Consultant Trainee
២៧ ភ្នំពេញ សាខាខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្ដសៀមរាប និង ខេត្តព្រះសីហនុ មិនមានកាលកំណត់
០៣ បុគ្គលិកបើកបរ
Driver
០៥ ភ្នំពេញ សាខាខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្ដសៀមរាប និង ខេត្តព្រះសីហនុ មិនមានកាលកំណត់
០៤ សន្ដិសុខ
Guard
១៨ ភ្នំពេញ សាខាខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្ដសៀមរាប និង ខេត្តព្រះសីហនុ មិនមានកាលកំណត់
០៥ បុគ្គលិកថែទាំការិយាល័យ
House Keeper
០៥ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្ដសៀមរាប និង ខេត្តព្រះសីហនុ មិនមានកាលកំណត់

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណង ចង់បំពេញការងារផ្សេងទៀត ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter តាមរយៈ ៖ jobs@princeplc.com.kh ឬ លេខទូរស័ព្ទ ៖ ០៩៦ ៣៣៥ ១១១១