ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ល.រ តួនាទី ចំនួន ទីតាំង ផុតកំណត់
០១ នាយកសាខា
Branch Manager
០៥ សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តកំពត សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ សាខាក្រុងតាខ្មៅ មិនកំណត់រយៈពេល
០២ ប្រធានអ្នកប្រឹក្សាអតិថិជន
Client Consultant Supervisor
០៥ សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តកំពត សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ សាខាក្រុងតាខ្មៅ មិនកំណត់រយៈពេល
០៣ ប្រធានសេវាកម្មសាខា
Branch Service Supervisor
០៥ សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តកំពត សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ សាខាក្រុងតាខ្មៅ មិនកំណត់រយៈពេល
០៤ ប្រធានគាំទ្រសាខា
Branch Support Supervisor
០៥ សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តកំពត សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ សាខាក្រុងតាខ្មៅ មិនកំណត់រយៈពេល
០៥ HR Officer
០៣ ការិយាល័យកណ្ដាល មិនកំណត់រយៈពេល
០៦ បុគ្គលិករដ្ឋបាល
General Admin Officer
០៣ ការិយាល័យកណ្ដាល មិនកំណត់រយៈពេល
០៧ Designer
០៣ ការិយាល័យកណ្ដាល មិនកំណត់រយៈពេល
០៨ Finance and Accounting Officer
០៣ ការិយាល័យកណ្ដាល មិនកំណត់រយៈពេល
០៩ IT Officer
០៣ ការិយាល័យកណ្ដាល មិនកំណត់រយៈពេល
១០ Internal Auditor
០៣ ការិយាល័យកណ្ដាល មិនកំណត់រយៈពេល
១១ បុគ្គលិកទីផ្សារ
Marketing Officer
០៣ ការិយាល័យកណ្ដាល មិនកំណត់រយៈពេល
១២ អ្នកប្រឹក្សាអតិថិជន
Client Consultant
៧៥ សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តកំពត សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ សាខាក្រុងតាខ្មៅ មិនកំណត់រយៈពេល
១៣ បេឡាធិការ
Teller
១០ សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តកំពត សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ សាខាក្រុងតាខ្មៅ មិនកំណត់រយៈពេល
១៤ បុគ្គលិកបម្រើសេវាអតិថិជន
Customer Service Officer
១០ សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តកំពត សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ សាខាក្រុងតាខ្មៅ មិនកំណត់រយៈពេល
១៥ អ្នកប្រឹក្សាអតិថិជនហាត់ការ
Client Consultant Trainee
៣២ សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តកំពត សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ សាខាក្រុងតាខ្មៅ មិនកំណត់រយៈពេល
១៦ បុគ្គលិកបើកបរ
Driver
០៥ សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តកំពត សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ សាខាក្រុងតាខ្មៅ មិនកំណត់រយៈពេល
១៧ សន្ដិសុខ
Guard
២០ សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តកំពត សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ សាខាក្រុងតាខ្មៅ មិនកំណត់រយៈពេល
១៨ បុគ្គលិកថែទាំការិយាល័យ
House Keeper
០៥ សាខាខេត្តព្រះសីហនុ សាខាខេត្តកំពត សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ សាខាក្រុងតាខ្មៅ មិនកំណត់រយៈពេល

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណង ចង់បំពេញការងារផ្សេងទៀត ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter តាមរយៈ ៖ jobs@princeplc.com.kh ឬ លេខទូរស័ព្ទ ៖ ០៩៦ ៣៣៥ ១១១១