ការិយាល័យកណ្ដាល

អាគារលេខ ១៧៥ CD សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ១ ខណ្ឌចម្ការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទលេខ ៖ ០២៣ ៩៩១ ១៦៨

អ៊ីម៉ែល ៖ info@princeplc.com.kh