ព្រីនស៍ រៀលន៍ អេស្ដេត
អាស័យដ្ឋាន No. 168, St. Rathsaphea, Tonle Basaac, Chamkarmorn, Phnom Penh 12206
លេខទំនាក់ទំនង 023 951 666
ម៉ោងធ្វើការ ពេលព្រឹក ០៨:០០ - ១២:00
ពេលរសៀល ០១:០០ - ០៩:00