គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែល

បានទទួលសិទ្ធ អាជ្ញា ប័ណ្ណ ស្របច្បាប់លេខ ម.ហ-៥៨ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ សេវាកម្ម

ឥណទានជូនអតិថិជន និងដើម្បី ចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខមាលភាពសង្គម នៅកម្ពុជាផងដែរ។


  

ផលិតផលសេវាកម្ម


ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន

សិក្ខាសាលាលើកទី១ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ ប្រធានបទ “២០១៨ ជាឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មី”
សិក្ខាសាលាលើកទី១ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ ប្រធានបទ “២០១៨ ជាឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មី”
.....អានបន្ដ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Prince Finance Plc ធ្វើការសម្ពោធសាខាខេត្តសៀមរាប ជាសាខាដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០១៨
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Prince Finance Plc ធ្វើការសម្ពោធសាខាខេត្តសៀមរាប ជាសាខាដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០១៨
.....អានបន្ដ

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សាខាខេត្តបាត់ដំបង
ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី សាខាខេត្តបាត់ដំបង
.....អានបន្ដ

ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី រៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧
ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី រៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧
.....អានបន្ដ

ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ធ្វើការចែកអំណោយមនុស្សធម៌ដំណាក់កាលទី ៣
ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ធ្វើការចែកអំណោយមនុស្សធម៌ដំណាក់កាលទី ៣
.....អានបន្ដ

.....អានបន្ដព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត