កម្ចីខ្នាតតូចបំផុត កម្ចីខ្នាតតូច និងមធ្យម

កាន់តែងាយស្រួល! លោកអ្នកអាចមាន ជម្រើសច្រើន ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាឥណ ទានរបស់ ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី តាម ទំហំ និងតម្រូវការ សម្រាប់កម្ចី ខ្នាតតូច បំផុត កម្ចីខ្នាតតូច និង កម្ចីខ្នាត មធ្យម ដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹម ជីវិត និង សម្រួល ដល់ការរស់នៅរបស់ លោកអ្នក។

លក្ខខណ្ឌពិសេស ពី ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
១. សេវាកម្ចីបុនហិរញ្ញប្បទាន
២. ការសងមានជម្រើសច្រើន
៣. ធានាអត្រាការប្រាក់ល្អ
៤. ការផ្ដល់កម្ចីរហ័សទាន់ចិត្ត
៥. រក្សាការសម្ងាត់ និងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ
ជម្រើសនៃរបៀបសងប្រាក់៖
១. ប្រាក់ដើមបូក និងការប្រាក់ថេរប្រចាំខែ
២. ប្រាក់ដើមថេរប្រចាំខែបូកនិងការប្រាក់
៣. សងការប្រាក់ប្រចាំខែ តែប្រាក់ដើមសងនៅថ្ងៃកំណត់កិច្ចសន្យាកម្ចី
៤. ប្រាក់ដើមសងរាល់ ២ - ៣ ខែម្ដងថេរ បូកនិងការប្រាក់ប្រចាំខែ
* បញ្ជាក់៖ ការប្រាក់ត្រូវ គិតលើសមតុល្យប្រាក់ដើម នៅសល់ជាក់ស្ដែង
ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនង
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ ០២៣ ៩៩១ ១៦៨
អ៊ីម៉ែល ៖ info@princeplc.com.kh