កម្ចីសម្រាប់ជនបរទេស

សម្រាប់ជនបរទេសមករស់នៅប្រទេស កម្ពុជា ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី មានផ្ដល់ ជូននូវសេវាប្រាក់កម្ចី សម្រាប់ សម្រួល ដល់ការ ប្រកបអាជីវកម្ម និង ជីវភាព រស់នៅ ដើម្បីបង្កើនការងារ ក្នុង​ស្រុក ឱ្យកាន់តែ​ប្រសើរឡើង។

លក្ខខណ្ឌពិសេស ពី ព្រីនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
១. សេវាកម្ចីបុនហិរញ្ញប្បទាន
២. ការសងមានជម្រើសច្រើន
៣. ធានាអត្រាការប្រាក់ល្អ
៤. ការផ្ដល់កម្ចីរហ័សទាន់ចិត្ត
៥. រក្សាការសម្ងាត់ និងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ
ជម្រើសនៃរបៀបសងប្រាក់៖
១. ប្រាក់ដើមបូក និងការប្រាក់ថេរប្រចាំខែ
២. ប្រាក់ដើមថេរប្រចាំខែបូកនិងការប្រាក់
៣. សងការប្រាក់ប្រចាំខែ តែប្រាក់ដើមសងនៅថ្ងៃកំណត់កិច្ចសន្យាកម្ចី
៤. ប្រាក់ដើមសងរាល់ ២ - ៣ ខែម្ដងថេរ បូកនិងការប្រាក់ប្រចាំខែ
* បញ្ជាក់៖ ការប្រាក់ត្រូវ គិតលើសមតុល្យប្រាក់ដើម នៅសល់ជាក់ស្ដែង
ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនង
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ ០២៣ ៩៩១ ១៦៨
អ៊ីម៉ែល ៖ info@princeplc.com.kh